Związek Kobiet Katolickich

Cieszymy się, że w naszej Parafii pw.  Ducha Św. zaistniało Koło Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Pomysłodawcą i Opiekunem tej grupy modlitewnej jest ks. kanonik Stanisław Kalisz.

We wrześniu 2006 roku powstała myśl, by utworzyć międzyparafialne Koło PZKK.  Na pierwszym zebraniu, w którym wzięło udział tylko 6 osób, ustalono, że spotkania będą odbywać się w każdy drugi wtorek miesiąca. Kolejne spotkania przyczyniły się do powiększenia grona kandydatek. Zapisanych zostało około 40. pań, jednak członkiń, które chcą należeć do Polskiego Związku Kobiet Katolickich jest obecnie około 20.

13 lutego 2007r. wybrano zarząd i odtąd datuje się oficjalna działalność tutejszego Koła PZKK. Podstawowe cele naszej wspólnoty wyznacza Statut PZKK zatwierdzony przez nieżyjącego już dziś Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa. Są nimi:

- Prowadzenie działań formacyjnych i edukacyjnych

- Inspirowanie, wspieranie i organizowanie aktywności kobiet szczególnie kulturalnej, społecznej i gospodarczej.

- Tworzenie warunków i włączanie się do pomocy potrzebującym osobom w swoim środowisku.

- Współpraca z innymi wspólnotami w parafii, kołami w diecezji i w kraju.

Przez spotkania formacyjne pragniemy pogłębiać naszą wiedzę religijną, dzielić się nią w rodzinie i najbliższym otoczeniu; odważnie stawać w obronie wiary, wartości chrześcijańskich i starać się żyć według tych wartości.

            Pod kierunkiem naszego Opiekuna ks. Stanisława Kalisza staramy się zgłębiać kolejne fragmenty Pisma Świętego. Punktem wyjścia stał się Dekalog – najkrótszy i najbogatszy kodeks moralny świata. Na kolejnych spotkaniach rozważaliśmy poszczególne przykazania Boże. Każde z nich jest równie ważne i nie wolno odrzucać ani lekceważyć żadnego. Nie potrzeba ich ulepszać ani poprawiać, jak to dzieje się z prawami stanowionymi przez ludzi.

            Prawdy zawarte w Dekalogu doskonale tłumaczy Ewangelia. Trwamy przy rozważaniu Ewangelii św. Mateusza. Każde spotkanie rozpoczyna się od modlitwy i przebiega w serdecznej i rodzinnej atmosferze. Po wysłuchaniu kolejnej perykopy Ewangelii i słowie ks. Opiekuna jest czas na podzielenie się swoimi odczuciami, przykładami wziętymi z życia czy przeczytaną lekturą dotyczącą omawianego tematu. Każde spotkanie kończy się modlitwą i pieśnią „Zapada zmrok”.

            Staramy się uczestniczyć w życiu Kościoła i parafii. Pamiętamy o świętach kościelnych i narodowych. Szczególnie bliski jest nam dzień 3 Maja  - święto Matki Bożej Królowej Polski, 19 marca, któremu patronuje św. Józef oraz 11 listopada – Święto Niepodległości. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, 10 stycznia 2011r., zostały zorganizowane jasełka pt. „Grota betlejemska” i zaprezentowane podczas spotkania opłatkowego szerszemu gronu – różnym grupom modlitewnym działającym w parafii.

            Jesteśmy dumne z postaci wybitnych naszych rodaków, którzy zostali wyniesieni do chwały ołtarzy. Pierwszy z nich – ks. Jerzy Popiełuszko drogę do beatyfikacji, ( która miała miejsce 6 czerwca 2010r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie ), opłacił męczeńską śmiercią 19 października 1984r., ginąc za wiarę i w obronie praw człowieka. A przecież jako duszpasterz warszawskich środowisk ludzi pracy wzywał do zgody i zwyciężania zła dobrem. Drugi wielki Polak to błogosławiony Jan Paweł II. W przeddzień Jego beatyfikacji, to jest 30 kwietnia 2011r., po wieczornej Mszy św.  wspólnie z chórkiem młodzieżowym prowadzonym przez ks. Krzysztofa Lipińskiego został zaprezentowany montaż słowno – muzyczny ukazujący drogę życia i pontyfikat Papieża - Polaka. Modlimy się o Ich wstawiennictwo u Boga za  nami, naszymi rodzinami i Ojczyzną.

            Zobowiązanie o modlitwie w tych intencjach a szczególnie za kapłanów, osoby konsekrowane i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zostało podjęte już wcześniej, bo 12 października 2010r. Odtąd ( jeśli to możliwe ) w drugi wtorek miesiąca przed wieczorną Mszą św. jest inicjowana krótka, wspólna modlitwa. W ten dzień panie z Koła włączają się czynnie w liturgię poprzez czytanie Słowa Bożego i modlitwy wiernych. Pragniemy też ofiarować raz w miesiącu Komunię św. w powyższych intencjach. Zachowujemy pamięć modlitewną o zmarłych członkiniach.

Wielkim przeżyciem  były przygotowania do nawiedzenia naszego Kościoła przez Matkę Bożą w znaku Obrazu Jasnogórskiego w dniach 13 – 14 lipca 2011r. W tę szczególną i pamiętną noc ze środy na czwartek, członkinie Koła PZKK pod kierownictwem księdza Opiekuna przypomniały, klęcząc przed Cudownym Obrazem Nawiedzenia, Śluby Jasnogórskie, jakie złożył 1 kwietnia 1656r. Jej wielki czciciel - król Jan Kazimierz, a po trzystu latach w dniu 26 sierpnia 1956r. przygotowujący naród do ich odnowienia  ks. Prymas Stefan Wyszyński (niestety nieobecny na Jasnej Górze, gdyż był wtedy internowany w Komańczy).

Istnieje potrzeba modlitwy za Ojczyznę. Podejmujemy ją w rocznice wielkich zrywów narodu przeciw obcym zaborcom, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, jak również  w innych, szczególnie ważnych dla narodu momentach, prosząc by rządzący kierowali się roztropną troską o dobro wszystkich Polaków.

W realizacji tych zadań pomaga nam „List do Pani”. Jest to jedyne katolickie czasopismo dla kobiet, pięknie wydane, bardzo bogate treściowo, pozwalające „podróżować” po świecie, ukazujące postacie bohaterów narodowych i zwykłych – niezwykłych ludzi. Pismo posiada też kącik  porad dotyczących zabaw dydaktycznych z dziećmi, dostarcza porad kulinarnych czy z zakresu mody i różnych przydatnych w życiu wiadomości. Na spotkaniu dzielimy się treścią przeczytanych egzemplarzy „Listu do Pani”. Mimo iż niektóre z nich omawiane są po upływie pewnego czasu od ich ukazania się, to tematyka tam zawarta jest zawsze aktualna. „List do Pani” to świetne czasopismo, w którym czytelnik znajdzie wiele interesujących i niezapomnianych artykułów! Dziękujemy redaktor naczelnej pani Marii Wilczek.

Raz w roku członkinie Kół PZKK spotykają się na ogólnopolskiej pielgrzymce do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pragniemy tam modlić się o opiekę tego przemożnego Patrona – Opiekuna Maryi i Głowy Świętej Rodziny. Centrum tych spotkań stanowi zawsze Eucharystia sprawowana przez ks. Biskupa w otoczeniu moderatorów diecezjalnych Kółi przybyłych kapłanów.

Z wielką przyjemnością słuchamy wykładów: w 2008r. pani prezes Marii Wilczek, w kolejnych latach jej następczyni, pani dr Marii Jankowskiej. Jest również okazja do dzielenia się doświadczeniami z pracy Kół PZKK.

 

Każdą chętną Panią zapraszamy do naszego Koła Polskiego Związku Kobiet Katolickich.